Rebríček najvýznamnejších prevádzkovateľov zdroja znečistenia ovzdušia v SR

Autor: Martin Greguš | 21.8.2020 o 2:22 | (upravené 21.8.2020 o 10:56) Karma článku: 11,06 | Prečítané:  7720x

V EÚ je znečistenie ovzdušia príčinou v priemere vyše 1 000 predčasných úmrtí denne, čo je desaťkrát viac než počet ľudí, ktorí zahynú pri dopravných nehodách. 

Aké sú najdôležitejšie informácie zo správy Európskeho dvora audítorov za rok 2018 a Odboru monitorovania kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu v ročnej správe o ovzduší za rok 2019?

Stratené roky zdravého života v dôsledku znečistenia okolitého ovzdušia na sto obyvateľov 

Zdroje: EEA a WHO

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znečistenie ovzdušia najväčším environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii. V EÚ každý rok spôsobuje približne 400 000 predčasných úmrtí a vyžaduje si stovky miliárd eur na externé náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Obzvlášť vystavení sú mu ľudia v mestských oblastiach. Suspendované častice, oxid dusičitý a prízemný ozón sú látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré nesú vinu za väčšinu týchto predčasných úmrtí.

Členské štáty zbierajú údaje zo svojich sietí a každý rok ich nahlasujú Komisii a agentúre EEA. Komisia zodpovedá za posudzovanie dodržiavania smernice a za dohľad nad jej vykonávaním.

Európska environmentálna agentúra je agentúra Európskej únie, ktorej cieľom je poskytovať spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí. Jej úlohou je poskytovať včasné, cielené, relevantné a spoľahlivé informácie tvorcom politík a verejnosti so zameraním na podporu udržateľného rozvoja.

.Zdroje: EEA a WHO

V EÚ je znečistenie ovzdušia príčinou v priemere vyše 1 000 predčasných úmrtí denne, čo je desaťkrát viac než počet ľudí, ktorí zahynú pri dopravných nehodách. V roku 2013 Komisia EÚ odhadla, že celkové externé náklady znečistenia ovzdušia spojené so zdravím dosahujú 330 až 940 mld. EUR ročne

Zdroje látok znečisťujúcich ovzdušie v EÚ 

Zdroj údajov: EEA, „Kvalita ovzdušia v Európe – správa za rok 2017“, 2017, s. 22.

Svetová zdravotnícka organizácia označila suspendované častice (PM), oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2) a prízemný ozón (O3) za látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré najviac poškodzujú ľudské zdravie . 

Hlavné účinky suspendovaných častíc, NO2, SO2 a O3 na zdravie 

Zdroje: EEA a WHO

Po predchádzajúcich stratégiách Európska komisia v decembri 2013 zverejnila program Čisté ovzdušie pre Európu. Cieľom programu je do roku 2020 zastaviť rozsiahle porušovanie noriem kvality ovzdušia EÚ a zabezpečiť úplné dodržiavanie platných právnych predpisov. Stanovuje sa v ňom aj postup, akým má EÚ splniť dlhodobý cieľ do roku 2030 znížiť predčasnú úmrtnosť spôsobenú suspendovanými časticami a O3 o 52 % v porovnaní s jej úrovňou v roku 2005. Ciele sa však nepodarilo naplniť.

Slovensko a znečistenie ovzdušia

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje prítomnosť znečisťujúcich látok v atmosfére. Základným východiskom pre jej hodnotenie na Slovensku je meranie koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).

Vyhodnotenie koncentrácií monitorovaných znečisťujúcich látok v roku 2019

Dominantným zdrojom znečistenia ovzdušia v SR v súčasnosti je vykurovanie domácností tuhými palivami, cestná doprava (najmä výfukové emisie z naftových spaľovacích motorov), ďalej metalurgia a tepelné elektrárne.

SO2 - V roku 2019 nebola v žiadnej aglomerácii ani zóne (určenej zákonom pre rok 2019) prekročená limitná hodnota. Merané koncentrácie sú dlhodobo pod limitnou hodnotou.

NO2 - V roku 2019 nebola prekročená limitná hodnota pre NO2 na žiadnej monitorovacej stanici. Situácia sa medziročne zlepšila. V predchádzajúcom roku 2018 prišlo k prekročeniu limitnej hodnoty pre priemernú ročnú koncentráciu NO2 na dvoch monitorovacích staniciach, na ktorých je hlavným zdrojom znečistenia cestná doprava (Bratislava, Trnavské mýto a Prešov, Arm. gen. L. Svobodu). Vo všeobecnosti na problémových lokalitách priemerná ročná koncentrácia väčšinou kolíše okolo limitnej hodnoty.

M10 - V roku 2019, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, neprišlo na žiadnej monitorovacej stanici k prekročeniu limitnej hodnoty pre priemernú ročnú koncentráciu PM10. Prekročenia limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie sa vyskytli na troch AMS (Košice, Štefánikova; Jelšava, Jesenského a Veľká Ida, Letná).

V roku 2018 bola okrem týchto troch staníc uvedená limitná hodnota prekročená aj na monitorovacích staniciach Trenčín, Hasičská a Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie. Vo Veľkej Ide je dominantným znečisťovateľom ovzdušia priemyselný zdroj, ktorého vplyv sa epizodicky prejavuje popri emisiách z cestnej dopravy (týka sa to aj stanice Košice, Štefánikova). V Jelšave je hlavným zdrojom znečistenia vykurovanie domácností tuhým palivom, pričom blízky priemyselný zdroj tu zohráva menšiu úlohu.

Prehľad najvýznamnejších prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia v SR v databáze NEIS

Kompletné zoznamy firiem podľa regiónov a zdrojov znečistenia nájdete v komplexnej správe o ovzduší za rok 2019 od strany 96   http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/2019_Sprava_o_KO_v_SR_v2.pdf

Záver:

Aj keď kvalite ovzdušia prospeli zníženia emisií, zdravie občanov stále závažne postihuje znečistenie ovzdušia. Niekoľko noriem kvality ovzdušia EÚ je slabších, ako by malo byť podľa dôkazov o účinkoch znečistenia ovzdušia na zdravie. Jednou z hlavných úloch v budúcnosti na Slovensku je významnejšie zvýšiť informovanosť verejnosti o kvalite ovzdušia ako aj o pôsobení spoločností, ktoré majú vplyv na znižovanie kvality ovzdušia na Slovensku. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?